ЖАРИЯ ОФЕРТА ШАРТЫ

Осы жария шарт бұдан әрі Жарғы негізінде әрекет ететін бір жағынан «орындаушы»деп аталатын» NURBERGEN Health Resort «ЖШС қызметтерін көрсету талаптарын айқындайды,  екінші жағынан » Клиент «деп аталатын жеке тұлға,  бұдан әрі аталған » Тараптар «, төмендегілер туралы осы Шартты жасасты:

        1.Терминдер мен анықтамалар.

1.1. Жария оферта немесе оферта-Орындаушының сайтында орналастырылған және Интернет желісінде осы құжаттың барлық қосымшаларымен бірге мәтіні  мына мекенжай бойынша қолжетімді: www.nurbergen.kz

1.2. Шарт –  санаторлық-курорттық емдеу және/немесе сауықтыру бойынша қызметтер көрсетуге арналған шарт, оның мазмұнын құрайтын барлық құжаттармен бірге, оған қосымшаларды, өзгерістерді, толықтыруларды  қоса алғанда және Офертаның талаптары бойынша Орындаушы мен клиент арасында жасалған өзге де келісімдер.

1.3. Жолдама -Тапсырыс берушінің Орындаушының қызметтерін алу құқығын куәландыратын құжат.

1.4. Ереже-қызмет көрсету кезінде өз міндеттемелерін орындау үшін тараптардың әрекеттерін реттейтін құжат.

  1. Шарттың мәні мен сомасы.

2.1. Осы Шарттың мәні санаторлық-курорттық емдеу (сауықтыру) бойынша қызметтер көрсету болып табылады. Қызметтер жолдамаларды өткізу жөніндегі агенттік (турагенттіктер, комиссионерлер) арқылы жолдамамен (брондау парағы) ресімделеді.

2.2.Санаторлық-курорттық ұйымға  келу күнін, болу мерзімін, кету күнін, көрсетілген қызметтердің құнын көрсете отырып, шарт жасасу фактісін растайтын бекітілген нысандағы қатаң есептілік бланкі санаторлық-курорттық емделуге жолдама болып табылады.

2.3. Осы Шарт жолдама ресімделген және қызмет құнын алдын ала төлеген сәттен бастап жасалған болып есептеледі.

2.4. Жолдамамен ресімделген санаторлық-курорттық қызметтер демалыс күндердің белгілі бір санынан тұрады (5 күннен бастап – 11 күнге дейін сауықтыру жолдамасы, 1 күннен бастап-демалуға жолдама) және кешенді бөлінбейтін өнім болып табылады. Әр дем алу  күні тұру, емдеу, тамақтану, мәдени – демалыс шараларын қамтиды және бөлуге жатпайды.

2.5. Жолдаманың бағасы жолдаманы толық төлеу сәтінде қолданыстағы бағалар бойынша қалыптастырылады. Клиент жолдаманы төлеу кезінде баға өзгерген жағдайда, жаңа тарифті ескере отырып, қайта есептеу жүргізіледі, оған тараптар сөзсіз келіседі және шағымдары жоқ.

  1. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.

3.1. Орындаушы міндеттенеді:

3.1.1. Санаторийге жолдама бойынша санаторлық-курорттық емделуге келген адамды жолдамада көрсетілген барлық болу мерзімі ішінде тиісті санаттағы нөмірде орналастыруды, дәрігердің тағайындауы бойынша Медициналық қызметтер кешенін, ақылы жолдамаға сәйкес тұруды, тамақтануды және бос уақытты қамтамасыз етсін.

3.1.2. Тапсырыс берушіден кіру басталғанға дейін 10 күн бұрын жазылған санаторлық-курорттық картаны ұсынуды талап ету, ал ол болмаған жағдайда Клиент жолдама бойынша қоныстанған кезде қосымша талдау құнын төлейді. Бас тартылған жағдайда Орындаушы жолдаманың төленген құнын өтемей клиентке қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.

3.1.3. Клиенттің берілген өтініші негізінде жолдама бойынша келу мерзімін келу күніне дейін 10 күннен кешіктірмей ауыстыру мүмкіндігі болған кезде көшіру құқығы күнтізбелік 3 (үш) ай ішінде қолданылады.

3.2. Клиент міндеттенеді:

3.2.1. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Нұрберген ЖК комиссионері арқылы жолдаманы төлеу.

3.2.2. Сатып алынған жолдаманы осы Шартта көзделген мөлшерде және ассортиментте қабылдасын.

3.2.3. Санаторийге тіркеуді және кіруді уақтылы жүргізу, келу уақытын өткізіп алған жағдайда Орындаушы өткізіп алған демалыс күнін қайта есептеуді немесе ауыстыруды жүргізбейді, өткізіп алған күндер үшін төленген ақшалай қаражат қайтарылмайды.

3.2.4. Сайтта жарияланған санаторийде болу ережелерін сақтау www.nurbergen.kz

  1. Бағасы, есеп айырысу тәртібі.

4.1. Клиент қолданыстағы тарифтер бойынша санаторлық-курорттық емделуге жолдаманың құнын келесі тәртіппен төлейді:

– толық құнының 50% мөлшерінде алдын ала төлем, 1 (бір) жұмыс күні ішінде Орындаушының кассасында қолма-қол төлеу не санаторий ұсынған төлем шоты негізінде Орындаушының есеп шотына банктік қосымшалармен қолма-қол ақша аудару арқылы;

– Жолдаманың толық құнының 50% – ы санаторийге келген кезде нөмірге қоныстанғанға дейін төленеді. 3-ші тұлға үшін жолдама төленген жағдайда Тапсырыс беруші төлем құжаттарында кімге төлем жасалатынын көрсетеді.

4.2. Қажет болған жағдайда қажетті талдаулар үшін төлемді Клиент Орындаушының кассасына төлем сомасын енгізу жолымен қосымша жүргізеді.

4.3. Клиент санаторийден мерзімінен бұрын кеткен жағдайда, алынбаған қызметтің құнын қайтару барлық деректерді толтыра отырып және растайтын құжаттардың көшірмесін қоса бере отырып, жазбаша нысанда жасалған өтініш негізінде 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

4.4. Ақша қаражатын қайтару Орындаушының пайдасына тұрақсыздық айыбын шегергенде мынадай жағдайларда жүргізіледі:

4.4 .1 демалыс (келу) басталғанға дейін күнтізбелік 10 күннен астам уақыт бұрын Күшін жойған кезде – төленген бронь құнының 5% (бес пайызы).

4.4.2 Демалыс (келу) басталғанға дейін күнтізбелік 10 күннен аз мерзімде Күшін жойған кезде-ақылы бронь құнының 20% (жиырма пайызы), форс-мажор мән-жайлары болған кезде қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейтіндігін (жақындарының қайтыс болуы, ауруы, өзге де оқиғалар) растайтын құжаттар (анықтаманы, дәрігердің қорытындысы және т.б.) болған жағдайда төленген бронь құнының 5% (бес пайызы).

4.4.3 Қызметтен 5 (бес) күнтізбелік күннен кем бас тартқан кезде төленген сома қайтарылмайды. Тапсырыс беруші демалыс(келу) күнін ауыстыру күніне Бос орындар болған жағдайда неғұрлым кеш мерзімге ауыстыра алады. Бұл құқық Тапсырыс беруші үшін қызметтен бас тартылған сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік ай ішінде қолданылады. Мерзімді ұзартудан (ауыстырудан) бас тартылған жағдайда броньдың төленген сомасының 50% (елу пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбы ұсталады.

4.4.4 Ұзақтығы 1(бір) күннен 3 (үш) күнге дейін пайдаланылмайтын демалыс күндерінің қалдықтары, оның ішінде қысқа мерзімді демалыстар және демалыстан бас тартқан кезде төленген «Демалыс» мерекелік және демалыс пакеттері толық қайтарылмайды.

4.4.5 Дәрігердің қарауы кезінде анықталған қарсы көрсетілімдер болған кезде қайтару сомасынан 5% (бес пайыз) ұстап қалумен жүргізіледі.

4.5 . Төлемді кешіктіргені үшін Клиент Орындаушы қойған жазбаша талап негізінде мерзімі өткен әрбір күн үшін берешек сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

  1. Қосымша шарттар.

5.1. Жолдама тек онда көрсетілген адамға ғана жарамды.

5.2. Шартты бұзуға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жол беріледі .

5.3. Шартты бұзу немесе өзгерту тараптардың кем дегенде біреуі өзіне қабылдаған бөлігін орындаған  жағдайда да Шарттың  міндеттемелерінен босатпайды.

5.4. Осы Шартты орындау кезінде туындайтын барлық даулы мәселелерді Тараптар жазбаша келіссөздер жолымен шешеді.

5.5. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Тараптар оларды Батыс Қазақстан облысының Орал қаласындағы аумақтылығы бойынша соттың қарауына береді.

  1. Тараптардың жауапкершілігі.

 6.1. Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.

6.2. Жолдаманы сатып алу, сол сияқты клиенттің қызметтерді пайдалануы, оның ішінде демалысты алдын ала брондау (келу) осы жария шарттың барлық талаптарын сөзсіз қабылдауды білдіреді және сот талқылаулары кезінде негіз бола алмайды.

  1. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:

«Орындаушы »                                                                                                                     «Комиссионер»

«NURBERGEN Health Resort» ЖШС                                                                                «Нұрберген» ЖК (NURBERGEN Health Resort)

БСН 050340011272                                                                                                           ЖСН 581111400237

ҚР, БҚО, Теректі ауданы, Ақжайық шипажайы, Майданов көшесі, 10              ҚР, БҚО, Орал қаласы, ш / а. Азаулы үй 5/3

Кбе 17, БСК KCJBKZKX                                                                                                     Кбе 19, БСК CASPKZKA

ЖСК KZ638560000000106432 «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа                                     ЖСК KZ62722S000005847244 «Kaspi Bank»АҚ-қа

Тел.+7 776 902 16 16, booking@nurbergen.kz                                                              Тел.+7 776 902 16 16, booking@nurbergen.kz

Scroll to Top